۱۱ مرداد ۱۳۹۷

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ آقایی مولایی ندیدم مثل تو جایی زمینه ۵.۷ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۸۴۷ ۲۱۲۳
۲ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ من این سوی گودال زمینه ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۱۸۶۱ ۱۶۶۶
۳ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ مادرم می گفت برات گریه کنم می بینی شور ۶.۳ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۲۷۶۱ ۲۲۶۴
۴ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ دلم خونه چشام دریا شور ۳.۸ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۵۹۹ ۱۸۹۴
۵ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ خیره میشم به گنبد و باورم نمیشه الان تو بهشتم آقا شور ۳.۷ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۱۶۵۰ ۱۷۸۷
۶ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ دنیا زیر سایه ات آروم میشه شور ۳.۲ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۸۸۶ ۱۹۰۰
۷ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ بارونو دوست دارم فقط شور ۴.۳ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۹۱۳ ۲۷۱۸