شب سوم محرم ۱۳۹۸

شب سوم محرم ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۸ از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره زمینه ۹.۵ ۱۰:۰۲ ۰ ۰ ۱۱۳۴۰ ۵۸۷۶
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۸ با یه سلام به ذکر اسم اعظم واحد ۲.۹ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۳۶۹۷ ۳۴۹۹
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۸ ستاره ها رو میشمرم بابا واحد ۴.۹ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۷۳۶۵ ۴۴۵۷
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۸ من که می دونم این عشق رو تو بودی که شروع کردی شور ۶.۳ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۵۰۷۸ ۴۹۷۹
۵ شب سوم محرم ۱۳۹۸ تو تپش قلب منی شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۳۷۹۶ ۳۸۸۵