شب هفتم محرم ۱۳۹۸

شب هفتم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۸ قطعه، ۴۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ شده آب آب حرم بی جواب روضه ۶ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۳۷۴۹ ۲۴۴۷
۲ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ چه غنچه زیبایی زمینه ۶.۴ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۴۶۸۵ ۳۶۳۵
۳ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ ذکر دل بی تابمی شور ۵.۹ ۶:۱۱ ۰ ۰ ۳۴۰۴ ۳۳۴۹
۴ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ چرا قهری مگر تقصیر دارم واحد ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۳۶۸۳ ۲۷۷۸
۵ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ مادرم می گفت برات گریه کنم می بینی شور ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۳۳۹۱ ۳۷۵۹
۶ شب هفتم محرم ۱۳۹۸ بی تو نمیاد خواب به چشمام علی بالام شور ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۷۸۰۹ ۵۹۸۹