۲۰ مهر ۱۳۹۸

۲۰ مهر ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۹ دقیقه

۱ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد زمینه ۹.۴ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۶۰۷۶۳ ۱۶۰۵۸
۲ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ رو قلبم داغت شد آوار شور ۶.۸ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۴۶۵۶ ۲۵۹۳
۳ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ داری روی سرم سایه واحد ۴.۹ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۴۸۴۱ ۲۳۷۰
۴ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ نفس نفس با حسین شور ۴.۹ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۶۵۵۹ ۳۳۲۰
۵ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ خیلی سخته که بپرسن زائری شور ۳ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۴۲۸۵ ۲۷۵۵