شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن زمینه ۵.۲ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۳۶۵۶۷ ۱۱۵۱۳
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ در قتلگاهت آمدم و سر نداشتی واحد ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۷۶ ۲۴۶۳
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۸ امید فردامه ضامن عقبامه شور ۳.۲ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۵۹۸۳ ۳۹۷۸