شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۵۱ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ می نویسم عشق می خونم حسین زمینه ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۵۸۶۵ ۲۲۵۳
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ غریب آقا تو رو کشتنت یه عده نانجیب آقا شور ۳.۴ ۳:۲۴ ۰ ۰ ۵۹۳۰ ۲۰۳۱
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۹ پناه بر خدا قتلگاه مگه چقدر جا داره شور ۲.۹ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۵۶۵۷ ۱۷۲۹