شب سوم محرم ۱۳۹۹

شب سوم محرم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب سوم محرم ۱۳۹۹ ازم نپرسید چه حالی دارم زمینه ۱۳.۸ ۱۴:۵۰ ۰ ۰ ۱۵۲۰ ۶۸۶
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۹ به هوای حرم می تپه باز دلم شور ۳.۸ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۵۶۶ ۷۴۰
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۹ ستاره ها رو می شمارم بابا واحد ۲.۶ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۶۶۹ ۴۵۷
۴ شب سوم محرم ۱۳۹۹ مجنون شبیه طفل تو پیدا نمی شود واحد ۱.۹ ۱:۵۱ ۰ ۰ ۶۰۱ ۴۲۲