شب پنجم محرم ۱۳۹۹

شب پنجم محرم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ هم غریبی هم مظلومی زمینه ۴.۵ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۹۱۸ ۵۱۸
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ چشم من پر از اشکه شور ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۸۱۵ ۵۷۸
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ شلوغ بود دل آسمون گرفته بود و بی فروغ بود شور ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۱۷۳۳ ۷۱۵