شب ششم محرم ۱۳۹۹

شب ششم محرم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۳۹۹ زده به میدون قاسم بن الحسن زمینه ۵.۴ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۹۳۱ ۵۵۹
۲ شب ششم محرم ۱۳۹۹ منو دوری از شما محاله شور ۵ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۹۵۳ ۶۳۲
۳ شب ششم محرم ۱۳۹۹ چشم من پر از اشکه شور ۳.۴ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۶۰۱ ۵۱۰
۴ شب ششم محرم ۱۳۹۹ حالا فهمیدم چقدر من از شما دورم شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۶۰۳ ۵۳۹