شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ شاه کربلا حسین زمینه ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۳۳۶۲ ۱۱۴۷
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ زندگیم حسین ترانه بچگیم حسین شور ۳.۶ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۵۵۱۵ ۱۴۶۵
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ البلاء للولاء خون شده دیگه دلا شور ۲.۲ ۱:۵۷ ۰ ۰ ۴۷۶۷ ۱۳۳۱
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ کجا رفتی ای یار و غمخوارم واحد ۱۴.۸ ۱۵:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۲۲ ۶۲۶
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ دلدار من ای یار من واحد ۴.۹ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۶۱۹
۶ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ بدم المظلوم بدم العطشان شور ۳.۶ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۱۱۷۵ ۶۴۵
۷ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ من برا همین به دنیا اومدم شور ۳.۴ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۷۰۴ ۸۷۵
۸ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۹ خوندم از روی لهوف شور ۴.۷ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۱۶۸۷ ۸۴۰