۵ مهر ۱۳۹۹

۵ مهر ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۴ دقیقه

۱ ۵ مهر ۱۳۹۹ اگر که عمر زیادم دهد خدای حسین زمینه ۷.۷ ۸:۰۳ ۰ ۰ ۴۳۴۴ ۱۴۰۷
۲ ۵ مهر ۱۳۹۹ زندگیم حسین ترانه بچگیم حسین شور ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۳۰۰۷ ۱۲۳۰
۳ ۵ مهر ۱۳۹۹ حال من جا مونده رو کی می دونه واحد ۸.۲ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۳۰۵۳ ۱۰۹۰
۴ ۵ مهر ۱۳۹۹ نام مرتضی بود به عرش حق زینت واحد ۴.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۳۳۹ ۶۵۰
۵ ۵ مهر ۱۳۹۹ گره های زندگیم توی حرم تو وا میشه شور ۴.۳ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۳۱۶۷ ۱۳۱۹
۶ ۵ مهر ۱۳۹۹ ابروی کجت به ذوالفقار می ماند شور ۵ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۲۱۳ ۹۷۰