۱۲ مهر ۱۳۹۹

۱۲ مهر ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ حسین جان برام باورش سخته امسال حرم رو نبینم شور ۵.۵ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۸۱۶۹ ۲۳۲۷
۲ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ بدوشت می کشی بار امانت را تک و تنها واحد ۶.۳ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۱۸۸۴ ۷۶۳
۳ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ یا عباس عشق تو محول الاحوالم شور ۶ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۹۹۸ ۱۳۳۴
۴ ۱۲ مهر ۱۳۹۹ دلبسته مرام کسی جز علی نباش شعرخوانی ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۷۱۴ ۸۰۳