اربعین حسینی ۱۳۹۹

اربعین حسینی ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۹ رو خاکا پیکر تو زمینه ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۲۶ ۶۳۶
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۹ مرحمتی اربابا به حال بنده کن شور ۳.۶ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۰۰ ۶۲۶
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۹ هوای من هوای تو واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۹۸۵ ۵۰۱
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۹ ای حقیقت شیدایی ابی عبدالله واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۷۹ ۵۵۰
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۹ من اسیر نگاه تو هستم شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۱۹ ۷۵۵
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۹ تو بگو بمیر می میرم برات شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۵۳ ۶۶۸