شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹

شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹ سلام نوکر حسین زمینه ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۱۶۴۸ ۷۵۸
۲ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹ مرحمتی اربابا به حال بنده کن شور ۳.۶ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۸۹۸ ۸۳۷
۳ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹ من اسیر نگاه تو هستم شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۹۶۹ ۶۵۲
۴ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۹ کرب و بلاتو حال و هواتو حرفامو با تو یادم نمیره شور ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۳۱۱۳ ۱۰۶۱