شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ حرمت پناه و ملجأ فقیرانه زمینه ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۲۳۸۴ ۶۷۸
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ کبوترم جلد حریمش تو حرمش برو بیا دارم شور ۵.۲ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۰۸۷ ۹۷۶
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ چقدر خاصه رقیه شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۴۳۹ ۸۳۲
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ میگن این شبا شب های آخره واحد ۶.۷ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۸۲۲ ۳۹۷
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ روزایی که دلم تنگ حرم کربلا میشه شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۵۲۰ ۷۲۹