ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ سلام من به رکن اصلی دنیا زمینه ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۰۴۰ ۸۰۸
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ تو زمینگیری و من بی کس و یارم زهرا زمینه ۸.۱ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۴۹۸ ۷۸۰
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ از غم تو عالم گریونه ای وای مادرم زمینه ۳.۳ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۱۳۶۵ ۶۹۹
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ خجالت می کشم وقتی که پا میشی واحد ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۱۴۷ ۵۳۸
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ جانم به اون بانو که دختر حیدر و شیرزنه شور ۲.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۳۹۱ ۸۸۱
۶ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ میون معرکه فصل الخطاب یعنی تو شور ۳.۶ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۹۶ ۶۷۶