شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ گریه و ناله و آه و حسرت و شب زنده داری زمینه ۶.۱ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۲۲۳۶ ۶۶۱
۲ شب دوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ دلی که خسته شدی از دوری زمینه ۳.۱ ۲:۵۹ ۰ ۰ ۷۳۲ ۴۴۵