شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ نبینم علی جان که غمگین نشستی روضه ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۶۴۰ ۱۶۵
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ برا دیدن نشون تو چه کنم؟ زمینه ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۵۶۳ ۳۵۸