ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از نریمان پناهی، ۷ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ هیزم دور تا دور خونه زمینه ۳.۵ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۹۲۸ ۲۸۱
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ صدای در دری که تو شعله سوخت شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۵۰۵ ۲۲۳
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ مهلا مهلا آهسته تر داداش شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۸۷۴ ۳۵۶
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ یه عالمه گریه به روضه بدهکارم شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۴۳۲ ۲۴۳
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ حسین جان تو رفتی و شد زینب آواره دشت و صحرا شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۱۴۳۶ ۴۴۴
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ بین جنجال تو رو جا گذاشتمت میون گودال شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۹۳ ۲۲۶
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ آقا حرم می خوام شور ۲.۳ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۴۷۹ ۲۸۲