شب عاشورا ۱۴۰۰

شب عاشورا ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۴۰۰ بی سر پناه زمینه ۱۰.۲ ۱۰:۴۶ ۰ ۰ ۲۳۵ ۱۲۱
۲ شب عاشورا ۱۴۰۰ نفسای آخرت جونمو به لب رسوند شور ۵.۲ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۲۰۰ ۱۳۶
۳ شب عاشورا ۱۴۰۰ آزادم کن از این کابوس تلخ دوری از حرم شور ۵.۵ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۸۹۵ ۲۱۶
۴ شب عاشورا ۱۴۰۰ ماها اصلا نفسی غیر امام حسین نداریم شور ۲.۶ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۱۸۳ ۱۵۲