شام غریبان ۱۴۰۰

شام غریبان ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شام غریبان ۱۴۰۰ فدای پیرهن خونیت حسین جان روضه ۳.۳ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۳۳۷ ۱۷۰
۲ شام غریبان ۱۴۰۰ از وقتی رفتی صد بار زمینه ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۳۲۳ ۲۵۴
۳ شام غریبان ۱۴۰۰ ویلی یا حسین یا قتیل العبرات زمینه ۳.۸ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۳۱۴ ۲۰۲
۴ شام غریبان ۱۴۰۰ تنهایی روی خاک داغ این صحرایی شور ۴.۸ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۲۷۹ ۱۹۵