میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۰

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۰ منم عاشق و دلم مجنون نجف سرود ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۸ ۱۴
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۰ من ساحل نیاز و تو دریای نعمتی سرود ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۱۰ ۱۵