میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰ باز شب شادی و طرب شد سرود ۴ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۶ ۱۵
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰ باد صبا خبر آورده سرود ۷.۴ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۶ ۱۵
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰ میگم علنی علی مولا سرود ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۱۰ ۱۶
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۴۰۰ من در به در شاه نجفم سرود ۲.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۲۸ ۱۷