آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱

آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱

از محمد حسین پویانفر، ۱۵ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نمیدونی چه خبره کربلا زمینه ۸.۸ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۹۰۵۲ ۳۶۱۳
۲ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ مِنَ الحسين بن علی | به همراه محمد فصولی زمینه ۹.۴ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۴۷۲۴ ۲۵۷۱
۳ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ حال خوب زمینه ۹ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۳۵۳۳ ۲۳۹۸
۴ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ عشق یکی | به همراه حاج عبدالرضا هلالی زمینه ۶.۸ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۴۳۵۷ ۲۳۷۰
۵ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نگاه دار دلی را زمینه ۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۲۴۴۰ ۱۶۹۳
۶ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ تو خیلی فرق داری با بقیه زمینه ۸.۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۴۵۱۵ ۲۳۴۸
۷ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ بکم فتح الله زمینه ۸.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۲۰۲۶ ۲۵۲۰
۸ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ دلدادگی زمینه ۹.۲ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۲۲۰۳ ۱۹۱۲
۹ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ به خاطر خدا زمینه ۱۱.۱ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۸۷۴ ۱۷۲۰
۱۰ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نگاه ابی عبدالله زمینه ۱۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۲۴۴۷ ۱۹۸۶
۱۱ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ ارشدنا الی الطریق زمینه ۹.۳ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۸۰۵ ۱۶۹۴
۱۲ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۹۴ ۱۹۱۳
۱۳ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ یه کنج از حرم زمینه ۱۱.۳ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۳۲۰۱ ۲۱۸۸
۱۴ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ الحقنی بالحسین زمینه ۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۹۴۹ ۱۹۰۸
۱۵ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ اقبال من | به همراه حاج حسین سیب سرخی زمینه ۸.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۳۱۶۱ ۲۰۶۲