آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱

آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱

از محمد حسین پویانفر، ۱۵ قطعه، ۵۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نمیدونی چه خبره کربلا زمینه ۸.۸ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۴۶۸۲ ۱۶۳۸
۲ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ مِنَ الحسين بن علی | به همراه محمد فصولی زمینه ۹.۴ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۲۴۰۸ ۱۱۴۰
۳ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ حال خوب زمینه ۹ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۷۳۴ ۱۰۸۹
۴ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ عشق یکی | به همراه حاج عبدالرضا هلالی زمینه ۶.۸ ۲:۴۴ ۰ ۰ ۲۱۸۵ ۱۱۴۳
۵ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نگاه دار دلی را زمینه ۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۴۱ ۸۱۱
۶ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ تو خیلی فرق داری با بقیه زمینه ۸.۹ ۳:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۷۵ ۱۰۰۸
۷ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ بکم فتح الله زمینه ۸.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۰۰۷ ۷۸۵
۸ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ دلدادگی زمینه ۹.۲ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۱۹ ۷۸۲
۹ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ به خاطر خدا زمینه ۱۱.۱ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۱۶۴۰ ۸۵۸
۱۰ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ نگاه ابی عبدالله زمینه ۱۳ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۷۵ ۸۷۷
۱۱ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ ارشدنا الی الطریق زمینه ۹.۳ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۷۸۷ ۷۶۰
۱۲ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۸۴۰ ۷۷۹
۱۳ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ یه کنج از حرم زمینه ۱۱.۳ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۵۱۲ ۹۴۸
۱۴ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ الحقنی بالحسین زمینه ۷ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۹۷۷ ۷۹۵
۱۵ آلبوم عزیزم حسین ۵ | محرم ۱۴۰۱ اقبال من | به همراه حاج حسین سیب سرخی زمینه ۸.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۶۵۴ ۱۰۰۵