شب چهارم محرم ۱۴۰۱

شب چهارم محرم ۱۴۰۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ حکایت عاشورا همیشه دنیا هست زمینه ۶.۲ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۶۷۸ ۳۵۹
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ نوحه یعنی نوحه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۲۱۴ ۲۰۱
۳ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ هفتاد و دو مستانه نوشیده از آن جام واحد ۳.۷ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۵۹۵ ۳۳۱
۴ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود شور ۳.۲ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۴۶۲ ۲۹۷
۵ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ یه کاری کن با گریه خو بگیرم شور ۲.۳ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۴۱۱ ۳۳۱