شب چهارم محرم ۱۴۰۱

شب چهارم محرم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ وقتی که در دور و برت، لشکر نباشد روضه ۸ ۸:۰۳ ۰ ۰ ۵۴۳ ۲۱۱
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ اگر آتش به دلت هست و اگر تب داری روضه ۱۷ ۱۷:۴۶ ۰ ۰ ۲۹۹ ۲۳۰
۳ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ نون و قلم آمدند زمینه ۱۱.۴ ۱۱:۵۳ ۰ ۰ ۹۴۳ ۶۲۰
۴ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ زینب مضطرم آمدم از حرم واحد ۶.۲ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۶۷۵ ۴۸۵
۵ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ أنا البدر أنا الفجر شور ۴.۳ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۹۴ ۶۰۴
۶ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ غمی بزرگ در دلم مرا عذاب می‌دهد شور ۲.۵ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۹۴۹ ۵۴۰