شب چهارم محرم ۱۴۰۱

شب چهارم محرم ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ به چه دردی بخورد بی تو پسر داشتنم زمینه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۴۹۳
۲ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ پسرام فدای اصغرت زمینه ۲ ۱:۵۳ ۰ ۰ ۶۷۴ ۴۳۴
۳ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ دیوونه وار اومدم امشب شور ۲.۶ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۸۷۹ ۴۹۸
۴ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ نفس نفس می زنم شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۹۱۹ ۴۹۵
۵ شب چهارم محرم ۱۴۰۱ بابا خوش اومدی روشن شد خرابه شور ۳.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۷۸۱ ۴۷۱