شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ عون و محمد شیران زینب زمینه ۲.۸ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۷۷۸ ۲۹۸
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ به عالم نور منجلی دختر علی شور ۴.۳ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۶۶۸ ۳۰۸
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ دنیامونه زیر نگینت شور ۵.۴ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۵۸۲ ۳۰۹
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ دارم انتظار می کشم شور ۲.۶ ۲:۲۹ ۰ ۰ ۴۴۹ ۲۴۲
۵ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ باید تو رو از غصه درآرم واحد ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۴۳۰ ۲۳۵
۶ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ از این دوریم خیلی دلگیرم واحد ۵.۲ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۹۶ ۲۲۱
۷ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ تو شب هایی که دلتنگم شور ۴.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۶۷۰ ۳۰۴