شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ پاشو عمو پاشو بریم روضه ۴.۹ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۹۴۳ ۲۷۹
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ عمو خودم شنیدم ذکر یا حسن تو زمینه ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۳۴ ۵۰۴
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ منو می شناسی آقا زمینه ۵.۹ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۶۳ ۶۵۷
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ مردی که در ده سالگی سینه سپر کرده واحد ۲.۵ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۶۱۴ ۳۷۸
۵ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ نوحه یعنی نوحه ۳.۴ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۴۸۰ ۳۱۲
۶ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ هم حسین هم فاطمه هم مرتضی یک جا حسن شور ۳.۴ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۹۸۱ ۴۷۸
۷ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ اسم تو برا من همیشه شور ۵.۵ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۸۷ ۶۵۱