شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ کودکی کرده‌اند دوشادوش روضه ۱۰.۹ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۱۴۸۰ ۳۶۰
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ روی دشتی از خون روضه ۱۶.۱ ۱۷:۱۲ ۰ ۰ ۸۲۱ ۲۸۴
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ گفته بودم بهش توی خیمه نمی‌ شینم زمینه ۵.۹ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۴۵۵ ۱۱۰۴
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ عمو حسین مرا ببخش زمینه ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۹۲۸ ۷۸۵
۵ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ ای انتهای توبه‌ آدم حسین جان واحد ۲.۲ ۲:۰۳ ۰ ۰ ۱۸۵۷ ۷۵۸
۶ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ شبای پریشونی با چشمای بارونی شور ۷.۱ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۴۱۹۸ ۱۳۹۸