روز هشتم محرم ۱۴۰۱

روز هشتم محرم ۱۴۰۱

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ روز هشتم محرم ۱۴۰۱ کنار جسم صد پاره تو افتادم از پا زمینه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۱۱۸۸ ۵۳۵
۲ روز هشتم محرم ۱۴۰۱ وا کن یه بار دیگه چشاتو روضه ۳.۵ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۵۳۹ ۴۳۲
۳ روز هشتم محرم ۱۴۰۱ ای حسین جان همگی واله و شیدای توایم واحد ۲ ۱:۵۷ ۰ ۰ ۶۹۶ ۵۵۵
۴ روز هشتم محرم ۱۴۰۱ با داغت اکبرم دیگه شد قدم خم شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۹۰۷ ۶۰۴