آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱

آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱

از محمد حسین پویانفر، ۸ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ حبیبی شکراً زمینه ۷.۷ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۸۷۶ ۳۸۶
۲ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ انا من حسین زمینه ۵.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۵۶۵ ۳۷۶
۳ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ مسجد سهله زمینه ۷.۹ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۳۴۵ ۳۶۸
۴ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ سلام کربلا زمینه ۵ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۵۶۳ ۳۶۱
۵ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ قرارم اینجاست زمینه ۵.۷ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۴۴۰ ۳۴۴
۶ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ کی به جز تو زمینه ۵.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۳۶۷ ۳۵۱
۷ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ حلالم کن زمینه ۶.۱ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۴۲۷ ۳۴۶
۸ آلبوم انا من حسین | اربعین ۱۴۰۱ نذر آب زمینه ۷.۳ ۴:۵۱ ۰ ۰ ۳۶۲ ۳۱۹