آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از پیام کیانی، ۷ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ کم کم داره یادم میره زمینه ۲.۵ ۲:۳۸ ۰ ۰ ۳۲۲۰ ۱۱۹۱
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ باورش آقا سخته برام زمینه ۴.۸ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۶۲۱ ۸۴۳
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ کرب و بلات واسه من داره حکم آرامش زمینه ۳.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۳۶۹ ۶۶۳
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دستام خالیه چیزی تو مشتم نیست زمینه ۴.۹ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۱۷۹ ۵۷۳
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ ای رؤیای شیرین شب های عاشورایی زمینه ۳.۸ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۹۹۹ ۵۸۲
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ قلبم گرفتارت حالم پریشونت زمینه ۳.۶ ۲:۳۲ ۰ ۰ ۱۰۷۶ ۵۷۰
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ دلم خوشه آقا این شب ها به یه سلام تو زمینه ۳.۶ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۶۹ ۶۴۶