آلبوم محرم ۱۴۰۱

آلبوم محرم ۱۴۰۱

از محمد اسداللهی، ۷ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ آلبوم محرم ۱۴۰۱ مثلا تو قبول کردی زمینه ۴.۵ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۳۶۱۶ ۱۲۲۴
۲ آلبوم محرم ۱۴۰۱ نقش فلک زمینه ۳.۹ ۲:۳۷ ۰ ۰ ۱۶۱۴ ۶۵۲
۳ آلبوم محرم ۱۴۰۱ اگه نبود می مردم زمینه ۴.۲ ۲:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۹۷ ۶۱۴
۴ آلبوم محرم ۱۴۰۱ مدیون حسینیم زمینه ۶.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۱۲۴۷ ۵۹۸
۵ آلبوم محرم ۱۴۰۱ سلام قبلتی سلام زمینه ۴.۹ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۱۲۲۷ ۶۲۲
۶ آلبوم محرم ۱۴۰۱ فکر تو آروم می کنه دقیقه هامو زمینه ۴.۲ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۶۵۶
۷ آلبوم محرم ۱۴۰۱ آه رسول الله زمینه ۴.۹ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۸۳۷ ۴۵۰