ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱

ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از حاج مهدی اکبری، ۱۲ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ گریه می کنم برات گریه بلند زمینه ۷.۳ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۳۹۱ ۱۷۸
۲ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بعد تو برام تاریکه دنیا زمینه ۷.۵ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۱ ۱۶۱
۳ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ ای روزگار ببین چی اومد به سرم زمینه ۴.۱ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۱۶۳ ۱۳۳
۴ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ به محضر زهرا و علی ارادت دارم شور ۳.۷ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۹۸ ۱۴۰
۵ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ با قلبی عاشق به تو دلبر میگم شور ۵.۴ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۳۴
۶ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ نوکر با اصالت اونی هست که شور ۳.۴ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۶۷ ۱۳۶
۷ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بمون کم نیار چی شد روزگار واحد ۴.۷ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۸۹ ۱۲۵
۸ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ من به این روز نیفتادم علی واحد ۳.۸ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۸۸ ۱۱۸
۹ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ هر چی خراب توئه ویرانه نیست واحد ۵.۸ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۰ ۱۲۰
۱۰ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ من خراب محبتتم شور ۴ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۳۴۴ ۱۶۶
۱۱ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ اگه جنگی نابرابر باشه شور ۲.۹ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۱ ۱۳۹
۱۲ ظهر شهادت فاطمیه دوم ۱۴۰۱ این گرد و خاک از شدت طوفان یار شور ۴.۶ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۲۴۶ ۱۲۸