وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

از حاج مهدی اکبری، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ درسته بعد این همه سال زمینه ۷.۵ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۸۷ ۵۳۶
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ آیت عظمی ام البنین شور ۲.۸ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۱۴۰۹ ۵۱۹