وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ دیدن مشک دریده ات زمینه ۲.۸ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۱۷۴۴ ۵۵۵
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۴۰۱ ای داد ای بیداد گرما می باره زمینه ۵.۲ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۱۶۳۰ ۵۸۶