میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ نوشتم رو قلب عاشقم مادر سرود ۹.۲ ۹:۳۷ ۰ ۰ ۲۵۴۰ ۵۸۸
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ فتبارک الله احسن الخالقین سرود ۷.۸ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۱۱۳۸ ۴۱۲
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ها علی بشر کیف بشر سرود ۳.۹ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۰۳۱ ۵۵۱
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ صدای پای ابوتراب سرود ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۹۲۸ ۵۱۱
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ سوگند به جلوه داور سرود ۲.۸ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۷۱۴ ۴۹۹
۶ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ای بزرگ قبیله بارون سرود ۵ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۳۵۵۲ ۶۳۱
۷ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ آوازت دنیا رو گرفت سرود ۵.۲ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۱۴۲۶۹ ۱۵۵۶