میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ نوشتم رو قلب عاشقم مادر سرود ۹.۲ ۹:۳۷ ۰ ۰ ۱۲۸۱ ۳۳۲
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ فتبارک الله احسن الخالقین سرود ۷.۸ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۷۰۶ ۲۴۳
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ها علی بشر کیف بشر سرود ۳.۹ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۵۰۱ ۳۷۴
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ صدای پای ابوتراب سرود ۴.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۳۵۳ ۳۴۱
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ سوگند به جلوه داور سرود ۲.۸ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۱۳۳۱ ۳۳۷
۶ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ ای بزرگ قبیله بارون سرود ۵ ۴:۵۶ ۰ ۰ ۱۵۱۲ ۳۰۶
۷ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۴۰۱ آوازت دنیا رو گرفت سرود ۵.۲ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۲۹۵۹ ۵۵۱