شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بعد تو برام تاریکه دنیا زمینه ۸.۸ ۹:۲۰ ۱ ۱ ۶۵۱۱ ۱۲۲۸
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ زهرا مادرم چادر محبتش پهنه رو سرم شور ۵.۴ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۳۷۶۲ ۹۲۵
۳ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۱ ۱ ۳۴۶۶ ۸۲۵
۴ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ تو شاه من فقیر واحد ۷.۵ ۷:۵۳ ۱ ۱ ۳۴۶۰ ۶۸۰
۵ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ ای درمون هر دردم اباالفضل واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۴۰۳۹ ۷۹۹
۶ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ دعای خیر تو بدرقه راه نوکری تک ۳.۸ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۲۵۳۳ ۵۵۹
۷ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بیاید امشب دستامون به دعا بگیریم شور ۵.۸ ۶:۰۷ ۱ ۱ ۶۱۷۳ ۱۰۴۹