شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۷ قطعه، ۴۲ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بعد تو برام تاریکه دنیا زمینه ۸.۸ ۹:۲۰ ۱ ۱ ۱۳۸۵ ۳۷۶
۲ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ زهرا مادرم چادر محبتش پهنه رو سرم شور ۵.۴ ۵:۳۸ ۱ ۱ ۱۱۹۷ ۳۹۴
۳ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن شور ۴.۶ ۴:۴۲ ۱ ۱ ۹۶۰ ۳۱۱
۴ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ تو شاه من فقیر واحد ۷.۵ ۷:۵۳ ۱ ۱ ۷۳۰ ۲۲۹
۵ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ ای درمون هر دردم اباالفضل واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۱ ۱ ۶۹۶ ۲۴۰
۶ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ دعای خیر تو بدرقه راه نوکری تک ۳.۸ ۳:۵۱ ۱ ۱ ۵۶۷ ۲۰۶
۷ شب چهارم فاطمیه دوم ۱۴۰۱ بیاید امشب دستامون به دعا بگیریم شور ۵.۸ ۶:۰۷ ۱ ۱ ۱۴۳۹ ۴۰۴