آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱

آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱

از علي مهدي، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ نوحي على حسين ۵.۶ ۶:۰۴ ۱ ۱ ۳۷۷۳ ۶۰۸۰
۲ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ زينب يا كرار ۶.۹ ۷:۲۷ ۱ ۱ ۲۵۹۵ ۴۶۹۱
۳ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ أسرار ۵.۸ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۲۶۰۳ ۳۹۴۶
۴ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ مصحف الأرواح ۶ ۶:۲۹ ۱ ۱ ۲۱۲۴ ۳۷۰۱
۵ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ الله يرضه ۵.۵ ۵:۵۵ ۱ ۱ ۱۹۹۶ ۳۵۱۷
۶ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ زمين كربلا | فارسي ، عربی ۴.۲ ۴:۳۰ ۱ ۱ ۳۳۷۷۳ ۱۰۷۵۹
۷ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ المهد خالي ۵.۷ ۶:۰۸ ۱ ۱ ۲۲۰۰ ۳۸۴۹
۸ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ أنصار ۶.۱ ۶:۳۸ ۱ ۱ ۱۹۵۲ ۳۴۴۵
۹ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ كل فارس ۶ ۶:۳۲ ۱ ۱ ۲۰۷۶ ۳۹۳۹
۱۰ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ سيد الكون ۴.۵ ۴:۵۴ ۱ ۱ ۱۹۲۸ ۳۵۵۰
۱۱ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ هذا عزائي ۶ ۶:۳۱ ۱ ۱ ۱۹۴۰ ۳۱۱۲
۱۲ آلبوم مصحف الأرواح | محرم ۱۴۳۱ أم البنين ۷.۹ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۲۱۸۹ ۳۹۴۴