چه جلالی فتبارک الله
چه کمالی فتبارک الله
چه شکوهی فتبارک الله
چه جمالی فتبارک الله
قمر حیدر فتبارک الله
پسر حیدر فتبارک الله
جگر حیدر فتبارک الله
شیر نر حیدر فتبارک الله
من و لطف عطا همه عالم فدا
حرم فاطمه است حرم کربلا
الله الله الله الله چه علمداری
الله الله الله الله چه سپه داری

چه قیامی فتبارک الله
چه مقامی فتبارک الله
چه امامی فتبارک الله
چه غلامی فتبارک الله
نصرت اللهی فتبارک الله
قدرت اللهی فتبارک الله
آیت اللهی فتبارک الله
دست ید اللهی فتبارک الله
دل دریا تویی یل زهرا تویی
تو سپاه حسین خودِ مالا تویی
الله الله الله الله چه علمداری
الله الله الله الله چه سپه داری

چه دلیری فتبارک الله
چه وزیری فتبارک الله
چه نصیری فتبارک الله
چه امیری فتبارک الله
چه معمایی فتبارک الله
چه مسیحایی فتبارک الله
چه نفس هایی فتبارک الله
به که چه آقایی فتبارک الله
همه تو حسرت پرِ پروازتن
تو سپاه حسین همه سربازتن
الله الله الله الله چه علمداری
الله الله الله الله چه سپه داری

به وفایت فتبارک الله
به صدایت فتبارک الله
به رضایت فتبارک الله
به صفایت فتبارک الله
حیدر ارباب فتبارک الله
سپر ارباب فتبارک الله
عموی سادات فتبارک الله
برادر ارباب فتبارک الله
شهدا پیش تو همه توی صف ان
همه پشتِ سرت که تویی صف شکن
الله الله الله الله چه علمداری
الله الله الله الله چه سپه داری