آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۸۳۸۲۷۰

۵۹۰۰۷۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۵۳۵۸۳۳

۳۷۳۷۳۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۷

۴

۶۴۶۳۸۴

۱۵۶۴۸۸
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۳۷۲۲۴

۵۳۶۵۶۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلچین محرم ۱۳۹۳

۶۳

۴۵۹۴۱۴

۳۱۳۳۵۳

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۶۱۵۰۹۵

۱۴۰۴۷۲
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۶۹۲۱۷

۱۱۲۲۱۰
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۶۰۴۷۹

۶۹۷۱۸
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۳۸۷۸۷

۶۱۶۶۲
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۲۰۲۲۷۸

۵۰۸۱۱