۱۲۶۷

بین عشاق جهان تا که سفر باشد بس است

حاج محمد رضا طاهری

۲۰۲۹
۱۲۳۲۰
۱