گلچین ۱۳۶۷

ای مظهر دلداگان ای غمخور بیچارگان

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۵۶۶۳
۴۱۱۳
۰