گلچین ۱۳۷۶

به غیر عشق حسین هر کسی اسیر شود

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۳۴۵۷۵
۸۵۱۰
۲