من دیدم منه خسته ، سر بابا شکسته
بابا ، نفسات به شماره افتاد
سر خونیت نمیره از یاد
الهی زینبت بمیره
بابا ، حالا زوده کجا تو میری
الهی که شفا بگیری
الهی زینبت بمیره

وای وای وای ، وای وای وای

من دیدم به پشت در ، شده زخمی تن مادر
مادر ، داداشم رنگ پریده از روش
چرا خونِت میچکه از گوش
الهی زینبت بمیره
مادر ، عروسیمو ندیده میری
چرا دست به دیوار میگیری
الهی زینبت بمیره
مادر ، دیگه باید عزا بگیرم
دعا کن جای تو بمیرم
مادر ، چرا زیر چشات سیاهه

وای وای وای ، وای وای وای

من دیدم دلش خون شد ، تنش هم تیر بارون شد
حسن ، شدی برادر من
چرا رفتی تو از بَر من
الهی زینبت بمیره
حسن ، دیگه داداش جیگر نداری
تو چرا تنهامون میذاری
الهی زینبت بمیره
حسن ، بمیرم رنگ پریده از روت
چقَدَر تیر زدن با تابوت
الهی زینبت بمیره

وای وای وای ، وای وای وای

خودم دیدم که غوغا شد ، سرش از تن جدا شد
داداش ، بگو کی نیزه زد به پهلوت
چرا داداش شکسته ابروت
الهی زینبت بمیره
داداش ، کمر زینبو شکستی
روی زینب چشاتو بستی
الهی زینبت بمیره
داداش ، پاشو گوشواره هارو بردن
پاشو تا معجرو نبردن
الهی زینبت بمیره
داداش ، دخترت بین گرگا تنهاس
کاش میذاشتی بمونه عباس
الهی زینبت بمیره

وای وای وای ، وای وای وای