الا روح قرآن حسن یا حسن
صفا بخش ایمان حسن یا حسن
بُود دیده ی سائلان سوی تو
کریم کریمان حسن یا حسن

سلامٌ علی سبط خیرالنساء

تو روح نمازی فدایت شوم
مرا چاره سازی فدایت شوم
من ِ بی نوا ننگ این آستان
تو بنده نوازی فدایت شوم

سلامٌ علی سبط خیرالنساء

سیه رویم و دارد این دل اُمید
که از لطف تو میشوم رو سپید
کریمی هرگز نگردد شها
گدا از در ِ خانه ات نا اُمید

سلامٌ علی سبط خیرالنساء

به قربان آن جود جانانه ات
فدای مزار غریبانه ات
اگر رد کنی یابن الزهرا مرا
کجا دارم الا در ِ خانه ات

سلامٌ علی سبط خیرالنساء

جگر پاره ی ظلم معاویه ها
وَ بر کینه ی جُعده ها مبتلا
به سنّ جوانی شدی پیر غم
تویی شاهد روضه ی کوچه ها

سلامٌ علی سبط خیرالنساء