حی علی الصلاه محرابم رویت
ای رونهاده ماه بر خاک کویت
هوهوی باد وشور گیسویت
سیلاب دلها پرتاب مویت
شور شیرینت نور ایمانم
آرام جانم بی تو صحرایم
با تو بارانم ای جانم
حسین آقا جان حسین آقاجان

دنبالم آمدی پیدایم کردی
تا نوکرت شدم آقایم کردی
دل بردی از من شیدایم کردی
ای قطره بودم دریایم کردی
می خوانمت با اشک چشمانم
با تو طوفان آزاده آزاد از هر زندانم
مظلوم آقاجان مظلوم آقا جان

گشته محرم ای بال پروازم
در پای پرچم سر می اندازم
تا سر بر پیکر دارم سربازت
جانم را در این بازی می بازم
با هرچه دارم پای پیمانم با تو میمانم
ای رویای من روح و ریحانم
ای جانم حسین آقا جان