بیشتر شده ورم ابرو
دردسر شده ورم بازو
مدتی شده که نخوابیدی
نه به این پهلو نه به اون پهلو
مثل نیلوفرِ پرپری مادر
فکر حال منِ دختری مادر
وانمود میکنی بهتری مادر
مادرم گریه کن
تا یکم سبک تر بشی
پلک به هم میزنی
داری سخت نفس میکشی

تو نمازِ شبت بین اشکایه
جاری و هِق هقِ بعد هر آیه
بیقراری برا درد همسایه
ناله ی بی صدات قُرقِ شب و میشکنه
هُل میشه مجتبی تا که هرکی در میزنه
تو دعا کردی و یه نفر لیاقت نداشت
هرکی سر زد به ما نیت عیادت نداشت
مطمئنن همه که پر از قفس میکشی
پُرس و جو میکنن تو هنوز نفس میکشی
درد میکشی میدونم سخته
غرق آتشی میدونم سخته
بعد سرفه هات رو لبت میشه
پُر خون لخته میدونم سخته

بی قرار زمین آسمون سرخه
زندگیمون سیاه خونمون سرخه
حرفای امشبت مثلِ خون سرخه
میگی امشب به ما که قرارِ بعدی کجاس
هر چی گفتی فقط همه صحبتِ کربلاس
تو کناره اون بدن پرپر
ناله میزنی بمیره مادر
قتل گاهِ و تویی و خون و
بدنِ بی سر سرِ بی پیکر