دردای من بی درمونه
حیدر امشب سرگردونه
چرا به من نگفته بودی
که پیکر ِ مثل خزونه
رو این کفن گل زخمت زده جوونه
باز دوباره چشات و وا کن عزیزم
من و نگاه کن که دارم
رو لحدت خاک میریزم

جانم زهرا جانم زهرا

چشم ها سرخِ دل ها مُضطر
با نجوای مادر مادر
ببین دارن آتیش میگیرن
ببین گلات دارن میمین
تو این سکوت حتی نمیشه زبون بگیرن
کاشکی می شد پیشِ مزارت بمونم
علی رو هم خاک بکنم
تا که کنارت بمونم

جانم زهرا جانم زهرا

سیل خونه اشکای من
از دستم رفت دنیای من
به کی بگم چه حالی دارم
با بُغضی که توی گلومه
تو رفتی و منم مثلِ تو کارم تمومه
قاتل من آتیش این صبر منه
دیگه از امشب خونمون
بدون تو قبر من

جانم زهرا جانم زهرا

دینا پُر شد از بوی یاس
تا از مرکب افتاد عباس
یه تشنه لب کنارِ دریا
رو دامنِ یه قد خمیده
رها شده رو خاک صحرا دسته بریده
فاطمه شد مادرِ سردار حسین
مادرِ سقای حرم
عباس علمدار حسین

جانم زهرا جانم زهرا